Søgningen gav intet resultat

Ansvarlige investeringer

Vores vision er at skabe et højt afkast på et ansvarligt grundlag. Vi balancerer derfor et højt afkast med et strategisk fokus på at investere ansvarligt. I det daglige arbejder vi efter de retningslinjer, som MP Pensions bestyrelse har vedtaget og løbende opdaterer.

Sådan arbejder vi med ansvarlige investeringer

MP Pensions retningslinjer for ansvarlige investeringer sikrer, at vi tager hensyn til blandt andet miljø, menneskerettigheder, arbejdstagernes forhold, ulovligt børnearbejde, foreningsfrihed og anti-korruption. Vi ønsker heller ikke, at vores investeringer bidrager til aktiviteter, der er forbundet med kontroversielle våben som eksempelvis atomvåben og klyngevåben.

Vores grundlæggende principper på området for ansvarlige investeringer gælder for alle vores investeringer. Men da der er forskel på investeringerne i børsnoterede og unoterede selskaber, fast ejendom og statsobligationer, bliver implementering af retningslinjerne tilpasset den enkelte investeringsgruppe.

Vores arbejde med ansvarlige investeringer tager afsæt i internationale retningslinjer, konventioner og lovgivning.

FN’s Principper (UN PRI) ICGN's Global Corporate Governance Principles

Københavns Fondsbørs' anbefalinger for god selskabsledelse FN’s Global Compact

Vores investeringer i børsnoterede selskaber bliver overvåget for at afdække, om retningslinjerne for ansvarlige investeringer bliver overholdt. Da vi har investeringer i 2.500 virksomheder spredt over hele verden, har vi allieret os med nogle af verdens førende specialister inden for området. Hvert kvartal foretager de en screening af de børsnoterede selskaber for at finde eventuelle mistanker om overtrædelser af vores retningslinjer.

Hvis et selskab er under mistanke for overtrædelser, bliver mistanken vurderet nærmere. Hvis vi vurderer, at et selskab har overtrådt retningslinjerne, placerer vi det på enten dialoglisten eller eksklusionslisten. På dialoglisten findes selskaber, hvor vi forventer en forbedring via dialog. Dialog med selskaberne er ressourcekrævende og forudsætter indgående kendskab til markedet og branchen. Derfor koordinerer vi vores henvendelser med en gruppe internationale investorer for at opnå bedre resultater.

Danske selskaber går vi selv i dialog med, da vi har et indgående kendskab til det danske marked, selskaberne og de andre lokale investorer, som gør dialogen meningsfuld. Eksklusionslisten indeholder selskaber, hvor vi ikke forventer, at en dialog kan rette op på overtrædelserne. Hvis et ekskluderet selskab ikke længere overtræder vores retningslinjer, kan det igen blive inkluderet i vores investeringsunivers, og vi kan igen investere i selskabet.

I unoteret regi foretages investeringerne typisk for en længere årrække og gennem investeringsfonde. Det gør det svært at skille sig af med investeringen, hvis der sker en overtrædelse, der berettiger til eksklusion.

Derfor er det vigtigt, at den klassiske screening, som vi anvender på børsnoterede selskaber, erstattes med en grundig undersøgelse af forholdene i unoteret regi – en såkaldt due diligence – inden vi træffer investeringsbeslutningen.

Investeringsfondene bliver samtidig via kontrakt forpligtet til at informere os, hvis vores retningslinjer bliver overtrådt, efter at vi har foretaget en investering.

Vi vurderer ejendomme på en række parametre, herunder miljø. Vi fortrækker at investere i ejendomme, der har opnået en anerkendt certificering. Det er et af vores grundprincipper at tage hensyn til menneskerettigheder og korruption, når vi investerer. Derfor skal arbejdstagernes forhold under byggeriet også være i orden. Byggetilladelser må ikke være opnået ved bestikkelse, når vi investerer i fast ejendom.

Investeringerne i fast ejendom behøver ikke være direkte, altså hvor MP Pension selv ejer bygningerne. Det kan også ske via børsnoterede ejendomsselskaber og i unoteret regi. Fremgangsmåden for disse ejendomsinvesteringer vil derfor være tilpasset den relevante investeringsgruppe.

Vi forsøger desuden på bedste vis at sikre, at ejendomme, som pensionskassen har investeret i, ikke udlejes til selskaber, som optræder på vores eksklusionsliste.

Hvert kvartal bliver der foretaget en landescreening for at kortlægge de forskellige landes situation med hensyn til menneskerettighedskrænkelser, korruption, miljø osv. Screeningen kræver et indgående kendskab til forholdene i de enkelte lande og et grundigt analysearbejde. Vi har derfor allieret os med en af verdens førende specialister inden for området.

Lande, som anses for at overtræde retningslinjerne, vurderer vi individuelt for at fastslå, hvor alvorlig forseelsen er. Hvis overtrædelserne er af alvorlig karakter, holder vi de pågældende lande under observation og vurderer udviklingen.

Lande kan ende med at blive ekskluderet, hvis vi vurderer, at overtrædelserne er af særlig alvorlig karakter, og vi derudover ikke har set en positiv udvikling i landet for nylig eller ser indikationer på en positiv udvikling i nærmeste fremtid. Vi ekskluderer også lande, hvor investeringer i statsobligationer er forbudt på grund af en sanktion.

Et land, som er ekskluderet, kan godt blive inkluderet i investeringsuniverset igen, hvis landet ikke længere overtræder retningslinjerne, eller der ikke længere er en gældende sanktion. Et land kan også blive fjernet fra eksklusionslisten, hvis vi ser en positiv udvikling i landet, som vi vurderer vil have en positiv effekt på de overtrædelser, der oprindeligt var årsag til eksklusionen.

 

Når vi udvælger investeringer, bygger vores vurdering af selskaberne på offentlig tilgængelig information fra selskabet til markedet.

Hvis et selskab har fremlagt vildledende og ukorrekte oplysninger, kan vi risikere at handle på et fejlagtigt grundlag og tabe penge på investeringerne. Såfremt det er tilfældet, fører vi erstatningssøgsmål mod selskabet. Hvis et selskab ved at misinformere markedet har handlet uforsvarligt, er der som regel uorden i selskabets ledelse, hvorfor diskussionen om god selskabsledelse typisk bliver en del af søgsmålet eller forligsforhandlingerne.

Som ansvarlig investor ønsker vi at sikre, at selskaberne overholder regler for god selskabsledelse. Derfor ser vi disse søgsmål som en del af vores retningslinjer om aktivt ejerskab.

Institutional Protection Services Ltd foretager global monitorering af pensionskassernes historiske beholdninger og transaktioner for at undersøge, hvilke selskaber opfylder betingelserne for gruppesøgsmål.

Vi deltager i flere nationale og internationale samarbejder for at følge og påvirke udviklingen. Vores samarbejde med andre investorer gør det nemmere at påvirke selskabernes adfærd i den ønskede retning.

Medstiftere af Dansif
Dansif er et netværk for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. Vi er medstiftere af Dansif. 

Øvrige netværk

UN PRI 

ICGN (International Corporate Governance Network)

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change)

CDP (Carbon Disclosure Project)

Den danske regerings Vejledning til Ansvarlige Investeringer blev udarbejdet i 2010. Vi har bidraget med eksempler på implementering af UN PRI.

Din feedback er vigtig for os

Levede denne side op til dine forventninger?

Hvordan kan vi forbedre denne side?

Du er velkommen til at udfylde formularen herunder, med uddybende kommentarer.

Tak for dit svar.

Du er velkommen til at udfylde formularen herunder, med uddybende kommentarer.

Tak for din kommentar.

Vi sætter pris på, at du hjælper os med at vurdere, om indholdet er godt nok.