Eksempler på dialoger med selskaber

Macquarie Group

 

Emne

 1. Mulig medvirken til svindel med udbytteskat mod europæiske stater.

Mål

 1. Få en redegørelse om sagen fra selskabets side.
 2. Søge at afklare, om der er hold i (alle) anklagerne.

  Hvor relevant:
 3. Tilse, at selskabet retter op og samarbejder tilfredsstillende med myndighederne.
 4. Tilse, at selskabet opstiller politikker, værn og rapportering, der kan hindre lignende sager.

Aktiviteter og resultater

MP Pension har indført et midlertidigt stop for nye investeringerne i Macquarie gældende fra oktober 2018. Karantænen omfatter aktier og obligationer udstedt af Macquarie Group og endvidere alle nye investeringer med Macquarie som kapitalforvalter.

Der er afholdt ét møde mellem MP Pension og Macquarie i oktober 2018. Herefter bad MP om fremsendelse af en række dokumenter og yderligere informationer.

Macquarie tager i dag afstand fra sin adfærd i 2011 og har siden Cum-Ex-sagen kom frem i medierne bl.a. opdateret sin skattepolitik, så den nu forbyder selskabet at finansiere eller på anden vis deltage i spekulation med udbytteskattebetalinger.

Opfølgning

Tæt, løbende opfølgning og dialog med selskabet siden oktober 2018.

MP har bedt om at se yderligere skriftlig dokumentation fra selskabet samt bedt om et møde med den nye CEO i Macquarie. Hensigten er at vurdere i hvilken grad kulturen i selskabet i dag reelt er en anden.

MP forventer at kunne tage stilling i sagen senest 1. juli 2019.

Vale

 

Emner

 1. Sociale- og miljømæssige indvirkninger af den bristede dæmning ved Córrego de Feijão-minen i Brumadinho, Brasilien, 2019.
 2. Negative miljø- og sociale indvirkninger af minedrift i Mozambique (siden 2018).
 3. Opfølgning på implementeringen af de aftalte foranstaltninger efter den bristede Samarco-dæmning ved Mariana, Brasilien, 2015.
 4. Klimahensyn

Mål

Dæmninger , sikkerhed og katastrofehåndtering
Córrego de Feijão-minen i Brumadinho:

 • Vurdering af de sociale- og miljømæssige indvirkninger af dæmningskollapset i Brumadinho, Brasilien.
 • Iværksættelse af tiltag, der forhindrer gentagelse af lignende ulykker.
 • At Vale konstruktivt samarbejder med myndigheder og lokale interessenter om adgang til oprejsning for berørte parter, herunder udbetaling af erstatninger til lokalsamfundet og genopretning af miljøet.

Samarco-dæmningen ved Mariana:

 • At Vale igennem Fundaçao Renova implementerer de aftalte foranstaltninger samt bidrager konstruktivt til at sikre adgang til oprejsning for den lokale befolkning og genoprettelse af miljøet berørt af Samarco-dæmningens kollaps i 2015.

Ansvarlig minedrift i Mozambique

 • Udarbejdelse af en rapport om de socio-økonomiske effekter af minedriften i Mozambique, hvor det skal bl.a. vurderes om de sociale påvirkninger og effekterne af forflytnings-processen.
 • Handlingsplan til håndtering af de sociale- og miljømæssige indvirkninger af den nuværende og planlagte udvidelse af minedriften i Mozambique.

Klimahensyn

 • Rapportering i tråd med Task Force On Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)
 • Vished om fordeling af termisk og metalurgisk kulproduktion.
 • Bekræftelse af at Moatize kulminens- emissioner vil være inden for grænserne i IFC Performance Standards.
 • Fastætte mål for reduktion af termisk kulproduktion

Aktiviteter og resultater

Dæmninger
MP Pension er i løbende dialog direkte med selskabet via vores kapitalforvalter og har sat selskabet i karantæne efter dæmningskollapset i januar 2019. 

Vale har udsendt en række pressemeddelelser, der beskriver selskabets forskellige tiltag i forhold til den bristede dæmning i Brumadinho, Brasilien. 

Mozambique
Selskabet har indtil nu erklæret sig villig til at styrke sin indsats samt forsætte dialogen med MP Pension vedrørende aktiviteterne i Mozambique.

Vale har igangsat en socio-økonomisk vurdering af effekterne af minen for den forflyttede lokalbefolkning, som MP forventer ligger klar i første kvartal 2019.

I juni 2018 har Vale indgået en aftale med en række berørte familier om kompensation. MP Pension har i november fået verificeret aftalens eksistens via dialog med hhv. selskabet og lokale repræsentanter for de berørte familier.

Klimahensyn
Selskabet forventer at rapportere i tråd med TCFD i 2019. Dialogen fortsætter om kulproduktionen, der dog udgør under 5 % af selskabets omsætning i dag.

Opfølgning

MP Pension forventede i første omgang at kunne gøre status vedrørende fortsat investering i Vale inden 1. februar 2019. Det har endnu ikke været muligt på grund af de seneste udviklinger i Brasilien.

Vi forventer senest at kunne tage stilling til fortsat investering i selskabet eller eksklusion d. 1. juli 2019. Hvis der sker tilfredsstillende fremskridt frem mod at indfri de opstillede mål, vil karantænen blive ophævet til den tid.

Danske Bank

 

Emne

 1. Hvidvasksagen i Estland
 2. Virksomhedskultur
 3. CSR-rapportering 

Mål

 1. Klarhed om sagens omfang og placering af ansvar.

 2. Passende tiltag til at håndtere den historiske sag.

 3. Passende tiltag til at hindre hvidvask i fremtiden.

 4. Styrket ansvarlighedskultur.
 5. Relevant og transparent rapportering om væsentlige CSR-emner for selskabet og dets interessenter

Aktiviteter og resultater

MP Pension indførte et midlertidigt stop for nye investeringer i Danske Bank d. 7. juli 2018.

MP har holdt møder med henholdsvis den daværende direktør om sagen og den afgående bestyrelsesformand i 2018. Fordi banken erkender problemerne, har taget omfattende tiltag til at undgå gentagelser, og fordi en markant udskiftning af topledelsen er forestående, har MP Pension valgt at ophæve bankens karantæne d. 14. november 2018.

MP stemte og deltog ved Danske Banks ekstraordinære generalforsamling d. 7. december 2018.

MP fortsætter som kritisk, aktiv ejer i Danske Bank og følger sagen til dørs.

Læs mere

Opfølgning

Møde med selskabets nye bestyrelsesformand og næstformand afholdt i marts 2019.

Løbende opfølgning og vurdering. Det er i skrivende stund ikke muligt at sætte en udløbsdato på dialogen. MP forventer, at dialogen vil strække sig over en årrække.

Mærsk

 

Emne

 1. Klimarelaterede finansielle risici og nedbringelse af CO2-udledning.
 2. Skibsophugning.
 3. Løn- og arbejdsforhold i Mærsks værdikæde.

Mål

 1. Tiltag til at sikre forretning mod klimrelaterede finansielle risici, herunder nedbringe CO2-udledning

 2. TCFD-rapportering

 3. Ansvarlig skibsophugning
 4. Passende tiltag til at fremme løn- og arbejdsforhold i Mærsks værdikæde.

Aktiviteter og resultater

MP talte på Mærsks generalforsamling i foråret 2019 og roste selskabet for det ambitiøse mål om at være CO2-neutral i år 2050. MP er i dialog med selskabet om dets plan for implementering af det nye mål og følger op med konstruktiv dialog, også hvad angår selskabets lobbyaktiviteter.

Selskabet har forpligtet sig til at rapportere efter TCFD-anbefalingerne, som MP vil følge op på med selskabet ved udgivelsen af dets bæredygtighedsrapport for 2018.

Selskabet arbejder på at forbedre standarderne på værfterne i Indien og på at skabe større transparens blandt skibsejere vedrørende ophugning af skibe.

Selskabet har oplyst, at løn- og arbejdsforholdene fx på havnen i Kenya vil bliver undersøgt.

Opfølgning

Løbende opfølgning. Næste dialogmøde vil finde sted senest i 2. kvartal 2019

Ambu

 

Emne

 1. Aflønning af topledelsen
 2. Diversitet i ledelsen
 3. CSR-rapportering

Mål

 1. Passende vederlag til direktør.
 2. Større transparens om vederlag.
 3. Større diversitet i topledelsen.
 4. Mere balanceret måltal for diversitet i ledelsen.
 5. Styrket rapportering og dokumentation for efterlevelse af internationale CSR-principper.

Aktiviteter og resultater

Konstruktiv dialog. MP holdt desuden tale om ovennævnte emner og mål på selskabets generalforsamling i december 2018.

Selskabet har nu øget transparensen markant om ledelsens aflønning, som lovet i pressen i 2018.

Selskabet har i pressen bebudet, at man nu udelukkende søger efter et kvindeligt medlem til bestyrelsen. Selskabet forventer at lykkes med dette senest ved næste generalforsamling i december 2019.

Opfølgning

Løbende opfølgning. Næste vurdering ved selskabets generalforsamling i december 2019.

Exxon

 

Emne

 1. Klima
 2. Lobbyisme

Mål

 1. Offentlig støtte til Paris-aftalen

 2. Offentlig støtte til TCFD’s anbefalinger.
 3. Fastsætte mål for reduktion af drivhusgasser.
 4. Åbenhed om lobbyaktiviteter og støtte til diverse interesseorganisationer som vej til ansvarlig lobbyisme.

Aktiviteter og resultater

Dialog under ClimateAction 100+ initiativet.

MP var med til at fremsætte et aktionærforslag om klima i tråd med Paris-aftalen, til afstemning på Exxons generalforsamling i foråret 2019. Exxon fik dog forslaget afvist ved det amerikanske finanstilsyn, SEC.
MP stemte for klimarelaterede aktionærforslag samt forslag om åbenhed om lobbyisme på selskabets generalforsamling i 2018.

Opfølgning

Løbende opfølgning. Opfølgning på selskabets generalforsamling i maj 2019, herunder dialog med andre investorer om klimarelaterede aktionærforslag på selskabets generalforsamling. Deadline for stillingtagen til fortsat investering senest ved udgangen af 2020.

Chevron

 

Emne

 1. Klima

Mål

 1. Tiltag til at sikre forretning mod klimrelaterede finansielle risici, herunder omstilling til vedvarende energikilder.
 2. Offentlig støtte til Paris-aftalen.

 3. TCFD-rapportering.
 4. Fastsætte mål for reduktion af drivhusgasser.

Aktiviteter og resultater

Dialog med selskabet både under ClimateAction 100+ initiativet, og gennem dialogmøde med selskabet i september 2018.

MP stemte for klimarelaterede aktionærforslag på selskabets generalforsamling i 2018.

Opfølgning

Løbende opfølgning, herunder opfølgning på aktionærforslag på selskabets generalforsamling i 2019. Deadline for stillingtagen til fortsat investering senest ved udgangen af 2020.