§ 53A

Hvis du ikke er skattepligtig til Danmark, kan du få en § 53A-ordning.

Særregler for medlemmer, der er skattepligtige i Grønland

 

Så længe, du er fuldt skattepligtig i Grønland, er der en række særregler for § 53A-ordningen. De væsentligste forskelle er:

Skat af værditilvæksten

Efter de danske regler skal der betales kapitalindkomstskat af værditilvæksten (renter m.v.) på en § 53A-ordning. Indtil videre har Grønland af tekniske og administrative årsager indført midlertidig skattefrihed på afkastbeskatning på disse pensionsordninger.

Det forventes dog, at det grønlandske selvstyre inden for en kort årrække vil vedtage nye regler, hvorefter pensionsdepoterne indbetalt i Danmark efter 1. januar 2017, kapitalafkastbeskattes med en sats svarende til PAL-satsen på 15,3 %.

Afgift ved genkøb

Efter de danske regler skal der ikke betales hverken skat eller afgift ved udbetaling – heller ikke hvis man får udbetalt pensionsordningen før tid (genkøber den). Så længe, du er skattepligtig i Grønland, skal du imidlertid betale 10 % i afgift, hvis du får udbetalt pensionsordningen før tid (genkøber).

Mulighed for kompensation

Medlemmer, der er skattepligtige i Grønland, og som indbetaler til MP Pension pr. 31. december 2016, vil i perioden 2017-2021 kunne få et skattepligtigt tilskud til pensionsindbetalinger fra Grønlands Selvstyre. Nytilkomne til Grønland vil derfor ikke være omfattet af ordningen.

Kompensationstillægget vil være på 5 % i 2017-2019, dog max 420 kr. om måneden og 3 % i 2020-2021, dog max 250 kr. om måneden.

For ansatte i det offentlige (selvstyret med tilhørende institutioner og kommuner) bliver kompensationen indsat på de offentligt ansattes pensionsordninger af arbejdsgiver, mens privatansatte selv skal ansøge Grønlands skattestyrelse for at få kompensationstillægget udbetalt.

Skattestyrelsen opretter formentlig en hjemmeside, hvor borgere med NemID eller lignende kan søge om kompensationstillæg.

Ved tilbageflytning til Danmark

Hvis du senere flytter tilbage til Danmark, bliver du omfattet af de danske regler. Det betyder eksempelvis, at du skal betale kapitalindkomstskat af værditilvæksten, og du ikke skal betale afgift ved genkøb.

Vi anbefaler, at du kontakter os for at få rådgivning, når/hvis du flytter tilbage til Danmark, da det i nogle tilfælde kan være en fordel at overflytte § 53A-ordningen til din almindelige pensionsordning.